Lật tẩy luận điệu xuyên tạc về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

      Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tung ra các bài viết xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.


10:03 18/3/2024
34BÌNH LUẬN