Cuốn sách của Tổng Bí thư: Nắm bắt cơ hội hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

      Với hơn 500 trang, cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" chọn lọc 38 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện định hướng quan trọng trong chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung cũng như của các lĩnh vực, các địa phương nói riêng.


08:11 24/11/2023
56BÌNH LUẬN